ОБЯВЛЕНИЕ

Информация за преценка необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация, с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на ПИ с идентификатор 07140.8152.67, област София (столица), община Столична, гр. Бухово, район Кремиковци, местност Брего“