ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Геострой“ АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект „Поставяне и експлоатация на оборудване, предназначено за съхранение и зареждане със светли горива за ведомствени цели на територията на УПИ XI 258,413 от кв. 2 по регулационния план на м. СПЗ „Слатина-север“, гр. София“. 

Изготвеното уведомление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда, може да бъдe разгледанo всеки работен ден в Дирекция „Екология, ЗБУТ и ИСУ" при „Геострой“ АД, на адрес гр.София, ул. „Мокренски проход“ 31, за период от 14 дни считано от 13.06.2019 година.

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на „Геострой“ АД, на адрес гр. София, ул. „Боянски водопад“ 106.